Polityka prywatności i cookies


Warunki użytkowania niniejszych stron WWW

Korzystanie z niniejszych stron www podlega warunkom i zasadom określonym poniżej.

 

Polityka prywatności – Ochrona danych osobowych

 

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029.

 

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?
Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@egmont.pl.

 

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:
a)  w związku z uczestnictwem w konkursach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c) RODO),
b) w związku z realizacją postanowień zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 b) RODO),
c) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO),
d) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami.

 

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?

Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

 

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się, iż:
a) w przypadku wyrażonej zgody w celach związanych z udziałem w Konkursach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu zgłoszenia sprzeciwu (wycofanie udzielonej zgody) lub przez okres na mocy i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym w przypadku udziału w Konkursach, wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie,
b) w przypadku wiążącej strony umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
c) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

Kto jest organem nadzorczym?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych).

 

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

Informuje się, że podanie danych osobowych jest:
a)  wymogiem uczestnictwa w konkursie a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie,
b) jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy,
c) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
d) podanie danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w w/w celu będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Informujemy, iż w toku korzystania z serwisu, Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu Google Analytics: (informacje o zasadach analityki Google: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). 

 

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

Wykorzystywanie adresów IP

Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego serwisu www, monitorujemy które części naszego serwisu www są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty.
Taki monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów użytkowników naszego serwisu za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie użytkownika, które potocznie nazywa się cookies.
Rejestracja adresów IP osób odwiedzających nasz serwis jest elementem naszej administracji systemem. Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa.

 

Polityka plików cookie

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Egmont Polska Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. W ramach serwisu Basia.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
CMS – Sesyjne- Przechowuje identyfikator sesji
lang Trwałe Wersja językowa strony
__utmz – Trwałe – Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik (Google Analytics)
__utma – Trwałe – Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)
__utmb – Trwałe – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)
__utmc – Sesyjne – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Łącza do innych stron internetowych

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu www, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami www. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Dane teleadresowe lub Formularz kontaktowy w menu.

 

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron www

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach www. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody.
Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis www w jakikolwiek inny sposób.

 

Wykluczenie odpowiedzialności

Nasze strony www mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach www.
Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach www. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszych stron www. Aktualizacje Warunków użytkowania będą publikowane na niniejszych stronach www.